Nokta Mühendislik A.Ş. KVKK Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) Uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz NOKTA MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kanun kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenebilmesi için aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

  • – Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirketiniz ile paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, sendika/dernek/vakıf üyeliklerim gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin,
  • – Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referanslarımın kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması,
  • – İşe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla Şirketiniz, Şirketinizin İştirakleri ve İşbirlikleri ile Şirketiniz Tarafından Kişisel Veri İşlenme ve Muhafaza Hizmeti Alınan Şirketler tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. Bununla birlikte Referans gösterdiğim kişilerden ve Yakınlarımdan kendilerine ait olan kişisel verileri paylaşmak için gerekli izinleri aldığımı, bahsi geçen Referanslarımın ve Yakınlarımın kişisel verilerinin Şirketinizle paylaşılması hususunda açık rızası olduğunu kabul ve beyan ederim. Aksi halde yaşanacak bir özel hayatın gizliliği ve kişisel veri ihlali sonucunda yapılacak ihtar, başvuru, yargılama ya da soruşturma sonucu Şirket tarafından ödenecek her türlü idari para cezası ve maddi-manevi tazminatı Şirkete derhal ödemeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirketiniz tarafından “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile okuduğumu ve bilgilendirildiğimi, “Aydınlatma Metni”nde ve yukarıda yer alan hususlara göre kişisel verilerimin işlenmesine ve muhafaza edilmesine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.