Nokta Mühendislik A.Ş. KVKK Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatını haiz NOKTA MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” veya “NOKTA” olarak anılacaktır.) olarak, çalışan adayımız olmanız sebebiyle elde edeceğimiz kişisel verilere ilişkin açık rızanızı alabilmemiz için aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız; kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz sağlık, sendika/dernek/vakıf üyelikleriniz dahil kişisel ve özel nitelikli verileriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.) iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi, iş yerimizin güvenlik önlemleri kapsamında görüntü kayıtlarının alınması, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, veri güvenliğinin temini ve ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi için açık rızanızın bulunması halinde bahsi geçen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR İLE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Verileriniz Kanunun Zorunlu Kıldığı Haller ve Şirketimizin İştirakleri, İşbirlikleri ile Şirketimiz Tarafından Kişisel Veri İşlenme ve Muhafaza Hizmeti Alınan Şirketler dışında herhangi bir Kurum veya Kuruluşa aktarılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; Hukuki yükümlülükler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması ve açık rızanın bulunması sebeplerine dayalı ve bununla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimiz Yetkililerine bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler ve iş birliği içinde bulunulan işe alım firmaları aracılığıyla toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi olarak her zaman Şirketimize başvurarak sadece kendiniz ile ilgili olarak ya da noterde düzenlenmiş ve açık bir şekilde bilgi edinme başvurusunda bulunma hakkına sahip vekiliniz;

 • 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • 9. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU SÜRECİ

A. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerinizle İlgili Başvurularınızı,

 • 1. Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin info@noktadedektor.com elektronik posta adresine veya;
 • 2. Bilgi edinme veya Kanun’da sayılmış diğer haklarınıza dair talebinizin yer aldığı ıslak imzalı başvuru belgeniz ve sizi tanımlayacak kimlik bilgileriniz iler birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla Sıvat Cad. Sakız Sok. No:4 Sancaktepe / İstanbul adresine veya;
 • 3. Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

B. Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Başvurunuzda Olması Gereken Bilgi ve Belgeler Şunlardır;

 • 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • 5. Talep konusu, bulunması zorunludur.

C. Başvuru Tarihi Kanun’un 5. Maddesinin 4. ve 5. Fıkralarında Şöyle İfade Edilmiştir:

 • 1. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
 • 2. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

D. Başvuru İçin Herhangi Bir Ücretlendirme Söz Konusu Mudur?

Başvurularınızın cevaplandırılması için aşağıda Kanunen belirtilen ücretler dışında başka bir ücret talep edilemez.

6698 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi 1. Fıkrasına göre, “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1(Bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.”
6698 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi 2. Fıkrasına göre, Başvuruya cevabınız CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilir.

E. Cevap Verme Süresi:

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni / nedenleri yazılı olarak posta yoluyla veya elektronik posta yoluyla gerekçelendirilecek size iletilecektir.